Home / Samhälle / Miljö / Staden där bilen är kung har börjat cykla
  • Wilshire Boulevard en söndag i april. Bilfritt så långt ögat kan nå.

  • Jennifer Klausner har sett stora förändringar äga rum under hennes sju år som ordförande för Los Angeles County Bicycle Coalition.

Staden där bilen är kung har börjat cykla

Bilden av Los Angeles som staden där alla kör bil, alltid och hela tiden, börjar bli sliten. Gångtrafikanter och cyklister tar allt mer plats på stadens gator och CicLAvia har blivit en succé.

Wilshire Boulevard, Los Angeles, en söndagsförmiddag i april. En gata som förbinder downtown med Stilla Oceanen, vanligtvis hårt trafikerad, men idag hörs bara prat, skratt och det svaga swooshet av passerande cyklar.

Inget bilbrus, inga irriterade tutningar, inga avgaser; istället en färgglad ström av människor som i maklig takt tar sig fram till fots, på skateboards och framför allt på cykel. Emellanåt bryts lugnet av musik från en skrällig musikanläggning som surrats fast vid ramar och pakethållare och bidrar till en slags tillbakalutad karnevalstämning.

Det är inte en syn man förväntar sig att stöta på i Los Angeles, men det är kanske det tydligaste tecknet på att någonting håller på att hända i staden där bilen sägs vara kung.

Den ovanliga gatuscenen är en del av CicLAvia, evenemanget som snabbt vuxit till ett av USA:s största så kallade “open street events” och som varje gång lockar ut tiotusentals Angelenos på gator fria från all motortrafik. Sedan starten 2010 har nio CicLAvia arrangerats, ytterligare två är planerade för det här året och nästa år kommer flera evenemang att genomföras i såväl Los Angeles som i angränsande städer.

Det må vara en oväntad syn för besökaren, men det starka stödet för CicLAvia från såväl privatpersoner som stadens politiska ledning, är möjligtvis ett tecken i tiden. I Los Angeles pågår just nu en omställning av det lokala trafiksystemet som, med tanke på dess möjliga långsiktiga effekter, kan liknas vid en stillsam, men ihärdig jordbävning. Fler cyklar syns på gatorna och den lokala trafikplaneringen handlar i allt högre utsträckning om kollektivtrafikens utbyggnad och om fotgängares och cyklisters rätt till en säker och framkomlig stad.

Jennifer Klausner, ordförande för organisationen Los Angeles County Bicycle Coalition (LACBC).

Jennifer Klausner, ordförande för organisationen Los Angeles County Bicycle Coalition (LACBC).

Jennifer Klausner är ordförande för Los Angeles County Bicycle Coalition (LACBC), en paraplyorganisation som arbetar för att göra Los Angeles-området till en cykelvänlig region. Under hennes sju år som ordförande har LACBC varit en engagerad aktör inom den lokala trafikplaneringen och hon har på nära håll sett hur det bilcentrerade perspektivet allt mer har börjat ge plats för nya idéer om hur stadsrummet ska användas och organiseras.

— Los Angeles har länge varit ett slags otympligt monster, ett berg som inte kunde flyttas. Men de senaste fem-sex åren har det skett en förändring inom det politiska ledarskapet i City Hall och dialogen mellan oss har ökat väsentligt. Jag tror att det finns många fler framtidsorienterade, visionära personer inom den politiska ledningen idag.

Los Angeles nuvarande cykelplan antogs för tre år sedan under ledning av dåvarande borgmästare Antonio Villaraigosa. Det är en ambitiös plan som beskriver ett framtida uthålligt trafiksystem, där ett nätverk av cykelbanor (knappt 300 mil) förbinder de olika stadsdelarna med varandra och där alla gator ska vara säkra och framkomliga för alla slags trafikanter. Klausner ser dokumentet som en milstolpe i utvecklingen av Los Angeles till en cykelvänlig stad.

— Nu har vi den här fantastiska planen som leder utvecklingen. Som inte sitter på en hylla och samlar damm, utan som används och implementeras på ett dynamiskt sätt och som verkligen engagerar människor på lokal nivå.

En omställning av trafiksystemet i en stad av Los Angeles storlek utgör naturligtvis en enorm utmaning, men förändringarna är tydliga, inte minst när det gäller cyklisternas närvaro i trafiken. Förra året infördes en lag som innebär att passerande motortrafikanter måste hålla ett minsta avstånd på knappt 1 meter till cyklister. Nya cykelbanor tillkommer, man kan gå kurser i cykelpendling och lokalbussarnas reklamskyltar uppmanar trafikanter att samsas om vägutrymmet.

Ett projekt med hög profil som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet är omgörningen av Figueroa Street i centrala Los Angeles. När projektet “Mitt Figueroa” (My Figueroa) är färdigställt kommer drygt sex kilometer av gatan att utgöra Los Angeles första så kallade “kompletta gata” (eng. complete street). Avskilda cykelbanor, rejäla trottoarer och separata bussfiler ska skapa en gata för all slags trafik, där bilen inte längre har det självklara företrädet.

Den pågående omställningen, och framför allt cyklisternas ökande antal, är inte alls okomplicerad i en trafikmiljö som ofta är irriterad, alltid otålig. Det är trångt om utrymmet och fler cykelbanor innebär oundvikligen att motorfordonen i viss mån måste maka på sig.

Varje projekt diskuteras och ifrågasätts, inte minst Mitt Figueroa, där utbyggnaden av cykelbanor kommer att ske på bekostnad av en körfil i vardera riktning. I tidningsartiklar som berör den lokala trafiksituationen utgörs kommentarsfälten ofta av hetsiga diskussioner mellan cyklister och bilförare om vem som beter sig mest illa i trafiken och vem som har mest rätt till gatorna, egentligen.

Jennifer Klausner har som princip att inte läsa kommentarerna till artiklar som berör henne eller organisationen och hon går inte med på att reducera de pågående förändringarna till att handla om bilar eller cyklar.

— Det handlar om valfrihet. Det handlar om bilar och cyklar och dessutom om skateboards, fotgängare och bussar och tåg. Det handlar inte om det ena eller det andra utan om hur vi alla tillsammans kan använda stadsutrymmet på bästa sätt.

En bilfri gata en gång i kvartalet gör ingen trafikrevolution, men framgången med CicLAvia visar att Angelenos inte bara har bilar ståendes i sina garage. De kommande årens trafikpolitik – under ledning av nya borgmästaren Eric Garcetti – får utvisa om bilen tvingas ge upp sin kungliga titel i Los Angeles och om friheten att välja transportmedel så småningom kan bli verklighet 365 dagar om året.

Text och foto: Ingegerd Landström

 

Leave a Reply